IT Solution Theme

Dịch vụ tư vấn quản trị

Phương pháp tiếp cận

BC Professional là một tổ chức tư vấn chuyên nghiệp tập trung vào lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Các vấn đề và bài toán của doanh nghiệp được chúng tôi tiếp cận và vận dụng dựa trên nền tảng:

 • Lý thuyết và kinh nghiệm quản trị hiện đại được đúc rút từ các công ty tư vấn hàng đầu trên thế giới như Mc Kinsey, BCG,… các viện nghiên cứu quản trị và kinh doanh tại các trường đại học danh tiếng như Harvard, Stanford… đã được ứng dụng thành công và mang lại hiệu quả cao tại các công ty trong nhiều lĩnh vực trên thế giới, trong khu vực và tại Việt Nam;
 • Những nghiên cứu và hiểu biết về phương pháp quản trị cũng như bối cảnh kinh tế, điều kiện kinh doanh thực tế tại Việt Nam;
 • Những nghiên cứu và hiểu biết về những vướng mắc, khó khăn mà doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt cũng như những mong muốn và nhu cầu của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam trên con đường phát triển và hội nhập.

Phương pháp thu thập dữ liệu, thông tin

Thông tin, dữ liệu là một trong những căn cứ quan trọng giúp cho tư vấn hiểu và đánh giá được thực trang và các vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải để từ đó có những giải pháp phù hợp.

Thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động tư vấn được chia thành 02 loại:

 • Dữ liệu sơ cấp: Được thu thập bằng cách quan sát thực tế, phỏng vấn ban lãnh đạo, cán bộ quản lý, công nhân viên,…  của doanh nghiệp.
 • Dữ liệu thứ cấp: Được tổng hợp thông qua các bản kế toán, báo cáo tài chính, những biên bản hợp đồng của công ty, tham khảo các tài liệu liên quan trên internet, sách, báo, tạp chí, cục thống kê,…

Các hình thức thu thập thông tin, dữ liệu cụ thể như sau:

Phỏng vấn

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, nhân viên thừa hành.... của doanh nghiệp sẽ trao đổi thông tin với tư vấn dưới hình thức phỏng vấn. Các câu.hỏi định hướng phỏng vấn sẽ được gửi trước cho các đối tượng phỏng vấn để chuẩn bị thông tin. Trong quá trình phỏng vấn, tư vấn sẽ trao đổi và thu thập thông tin xung quanh những chủ dề đã được gửi trước trong câu hỏi định hướng phỏng vấn

Nghiên cứu tài liệu

Tài liệu, văn bản có liên quan đến nội dung tư vấn của doanh nghiệp như mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, qui trình, qui định và hoạt động nghiệp vụ, quản lý là một trong những nguồn thông tin quan trọng phục vu cho hoạt động tư vấn.

Thảo luận, làm việc trực tiếp

Trong quá trình thực hiện dự án tư vấn, tư vấn sẽ tổ chức các cuộc họp với lãnh đạo, các cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp, các thành viên ban dự án và các đối tượng có liên quan khác với các mục đích:

 • Hướng dẫn, giải thích về phương pháp làm việc, qui trình tư vấn.
 • Thảo luận, kiểm chứng và làm rõ những thông tin, vấn đề thu thập được trong quá trình phỏng vấn thu thập thông tin
 • Phối hợp xây dựng, lựa chọn và đề xuất các nội dung có liên quan đến nội dung và phạm vi tư vấn.
 • Cho ý kiến, đánh giá và thẩm định ban đầu các nội dung, đề xuất, giải pháp của tư vấn có liên quan đến nội dung công việc.

Điều tra, thăm dò ý kiến

Trong quá trình thực hiện dự án tư vấn, tư vấn có thể thực hiện một số các cuộc điều tra, thăm dò ý kiến. Các điều tra, thăm dò ý kiến này được thực hiện với mục đích cung cấp thông tin đầu vào cho các đánh giá định lượng của dự án hoặc để củng cố và làm rõ thêm các phân tích, đánh giá định tính

Báo cáo - Trình bày

Các kết quả điều tra, đánh giá, thực hiện sẽ được tư vấn báo cáo, trình bày trước đại diện của doanh nghiệp để cho ý kiến chỉnh sửa và phê duyệt

Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu sau khi thu thập được tiến hành xử lý theo các phương pháp sau:

 • Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp: các số liệu từ các bảng báo cáo tài chính, kế toán được so sánh qua các năm, phân tích tại sao và tổng hợp để đưa ra nhận xét. 
 • Phương pháp thống kê: thống kê các bảng biểu, số liệu từ đó rút ra các kết luận, các xu hướng để đánh giá tình hình hoạt động của nhà máy.
 • Phương pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến chuyên gia để tìm hướng giải quyết.

Qui trình tư vấn

Hoat động tư vấn được thực hiện theo một qui trình thống nhất đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả. Qui trình tư vấn chung tổng thể bao gồm 6 bước như sau:


Trong đó các hoạt động tư vấn được chia thành 03 giai đoạn với 17 bước công việc vụ thể bao gồm

 • Các hoạt động trước tư vấn (5 bước)
 • Các hoạt động trong tư vấn (9 bước)
 • Các hoạt động sau tư vấn (3 bước)

Qui trình tư vấn chi tiết 17 bước cụ thể như sau:


Các dịch vụ tư vấn

BC Professional tập trung vào các lĩnh vực tu vấn quản trị như sau:

---------
----------
----------
----------