IT Solution Theme

Xây dựng chiến lược kinh doanh tạo dựng lợi thế cạnh tranh

Tại sao phải xây dựng chiến lược kinh doanh? 

Hệ thống chiến lược doanh nghiệp bao gồm hệ thống tôn chỉ như tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, những mục tiêu kinh doanh và các định hướng chiến lược. Hệ thống này không thể thiếu được trong bất cứ doanh nghiệp nào. Nó chính là kim chỉ nam cho mỗi hành động của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đặt ra và mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp. Đó chính là con đường đi đến thành công của mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để đi đến thành công, doanh nghiệp phải có một hệ thống chiến lược rõ ràng, đồng nhất và xuyên suốt trong mọi hoạt động.     Khi nào phải xây dựng chiến lược kinh doanh?

Ngay từ khi được thành lập và đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần phải hoạch định chiến lược rõ ràng. Nó thể hiện ý trí và quyết tâm của ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng như sự gắn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu đặt ra và mang lại hiệu quả vượt trội cho hoạt động doanh nghiệp.

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp được BC Professional triển khai theo mô hình sau đây:
Lợi ích mang đến cho quý công ty

Chiến lược kinh doanh đúng đắn sẽ mang đến cho công ty những lợi ích dưới đây:

  • Có trọng tâm và phương hướng kinh doanh rõ ràng, phù hợp với sứ mệnh và các mục tiêu dài hạn của công ty
  • Giảm chi phí kinh doanh
  • Hệ thống thông tin kinh doanh được cải thiện giúp nâng cao hiệu quả ra quyết định
  • Tăng trưởng bền vững và tốt hơn

Các bước căn bản hoạch định chiến lược kinh doanh:

  • Rà soát chiến lược hiện tại và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
  • Xác lập tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
  • Xây dựng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn
  • Xây dựng kế hoạch hành động tổng thể nhằm thực thi chiến lược hiệu quả
  • Xây dựng công cụ kiểm soát chiến lược

Phương pháp thực hiện:

Xây dựng chiến lược kinh doanh phải dựa trên những phân tích đánh giá thực tiễn khách quan và gắn chặt với mục tiêu của Lãnh đạo doanh nghiệp. Đồng thời, để đạt được hiệu quả cao phải có sự phối hợp làm việc chặt chẽ giữa doanh nghiệp với tư vấn.

Các chuyên gia tư vấn, với vai trò khách quan của bên thứ 3, sẽ thu thập khảo sát dữ liệu, phân tích, và đề xuất các chính sách. Đồng thời tư vấn sẽ giữ vai trò cố vấn giúp doanh nghiệp thực hiện đúng chiến lược vạch ra, rút ngắn thời gian, tạo hiệu quả cao nhất để đạt được mục tiêu.

Về phương pháp phối hợp, hai bên sẽ tuân thủ các nguyên tắc: Trao đổi trực tiếp, thống nhất mục tiêu; Cùng xây dựng kế hoạch hành động; Tích cực thực hiện và Phản hồi kịp thời; Tương tác liên tục, báo cáo định kỳ. Tư vấn có vai trò hỗ trợ, chứ không làm thay.

Doanh nghiệp chỉ tồn tại và phát triển khi có một chiến lược đúng đắn và sự nỗ lực của ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự.

Phạm vi và chi phí:

Xây dựng chiến lược kinh doanh sẽ do hai bên thỏa thuận dựa trên tình hình thực tiễn đội ngũ nhân sự, quy mô của tổ chức và mục tiêu của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện dự án có thể kéo dài từ 3 tháng đến 5 tháng, tùy thuộc vào thực trạng và mục tiêu của doanh nghiệp.

Chi phí: Căn cứ vào số giờ làm việc của chuyên gia theo phạm vi công việc và yêu cầu của dự án hai bên đã thỏa thuận.