IT Solution Theme

Phát triển hệ thống lãnh đạo chiến lược và đội ngũ nhân sự cốt lõi


Tại sao phải phát triển hệ thống lãnh đạo chiến lược và đội ngũ nhân sự cốt lõi?

Thành công của chiến lược kinh doanh có vai trò rất lớn của nhà lãnh đạo trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược. Trong đó 90% khả năng thành công của chiến lược phụ thuộc vào khả năng của đội ngũ lãnh đạo trong tổ chức thực hiện các chiến lược.

Phát triển đội ngũ lãnh đạo chiến lược giúp Doanh nghiệp nâng cao khả năng định hướng và lãnh đạo của đội ngũ lãnh đạo chiến lược. Vì vậy, phát triển một đội ngũ cán bộ quản lý nòng cốt, có khả năng dẫn dắt, khích lệ, sẽ tạo nên sự hỗ trợ, gắn kết và chia sẻ trong toàn tổ chức, là yếu tố đảm bảo thành công của mỗi doanh nghiệp. 

Khi nào phải phát triển hệ thống lãnh đạo chiến lược và đội ngũ nhân sự cốt lõi?

Sự phát triển về qui mô và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp thường kéo theo sự suy giảm về năng lực của tổ chức, dẫn đến trạng thái mất kiểm soát, đòi hỏi năng lực cao hơn của đội ngũ lãnh đạo chiến lược.

Khi doanh nghiệp còn nhỏ, nhà lãnh đạo chiến lược là những người đứng đầu vừa tư duy chiến lược, vừa triển khai các hoạt động kinh doanh. Nhà lãnh đạo có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến từng nhân viên hoặc tự mình thực hiện công việc. Nhưng khi doanh nghiệp phát triển và mở rộng quy mô thì những người đứng đầu không thể tự mình làm tất cả mọi thứ.

Chính vì vậy, doanh nghiệp phải phát triển đội ngũ lãnh đạo chiến lược để phản ứng linh hoạt với mọi sự thay đổi của tổ chức.

Mặt khác, khi tổ chức có dấu hiệu đi xuống về tinh thần làm việc, các chính sách đề ra được thực hiện kém hiệu quả, cũng là những chỉ dấu cho thấy công ty cần phát triển đội ngũ lãnh đạo chiến lược.


Các bước căn bản để phát triển hệ thống lãnh đạo chiến lược và đội ngũ nhân sự cốt lõi:

  • Đánh giá năng lực đội ngũ lãnh đạo chiến lược
  • Xác định mục tiêu phát triển của tổ chức
  • Xác định nhu cầu đào tạo đội ngũ lãnh đạo.
  • Xây dựng chương trình đào tạo phát triển đội ngũ lãnh đạo chiến lược.
  • Triển khai chương trình đào tạo phát triển đội ngũ lãnh đạo chiến lược.
  • Đánh giá hiệu quả phát triển đội ngũ lãnh đạo chiến lược.

Phương pháp thực hiện

Các quyết định phát triển đội ngũ lãnh đạo chiến lược và nhân sự cốt lõi đều phải dựa trên những phân tích đánh giá thực tiễn và khách quan. Đồng thời, tổ chức chỉ phát triển và thay đổi khi đội ngũ lãnh đạo và nhân sự sự cốt lõi của doanh nghiệp có sự phối hợp làm việc chặt chẽ với tư vấn để nâng cao năng lực.

Các chuyên gia tư vấn, với vai trò khách quan của bên thứ 3, sẽ thu thập khảo sát dữ liệu, phân tích, và đề xuất các chính sách. Đồng thời tư vấn sẽ giữ vai trò là hạt nhân kích thích sự thay đổi từ bên trong, giúp năng lực của đội ngũ lãnh đạo chiến lược và nhân sự cốt lõi lớn lên.

Về phương pháp phối hợp: hai bên sẽ tuân thủ các nguyên tắc: Trao đổi trực tiếp, thống nhất mục tiêu; Cùng xây dựng kế hoạch hành động; Tích cực thực hiện và Phản hồi kịp thời; Tương tác liên tục, báo cáo định kỳ. Tư vấn có vai trò hỗ trợ, chứ không làm thay. Năng lực của đội ngũ lãnh đạo chiến lược và nhân sự cốt lõi chỉ nâng cao khi có sự cố gắng, quyết tâm và tập trung cao độ.

Phạm vi và chi phí:

Phạm vi thực hiện phát triển đội ngũ lãnh đạo chiến lược và nhân sự cốt lõi sẽ do hai bên thỏa thuận dựa trên tình hình thực tiễn năng lực đội ngũ lãnh đạo và mục tiêu của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện dự án tùy thuộc vào thực trạng và mục tiêu của doanh nghiệp.

Chi phí: Căn cứ vào số giờ làm việc của chuyên gia theo phạm vi công việc và yêu cầu của dự án hai bên đã thỏa thuận.