IT Solution Theme

Hình ảnh các khóa đào tạo kỹ năng quản trị


Đào tạo kỹ năng xây dựng hệ thống đã ngộ nhân sự cho Công ty COSMOS



Đào tạo tái cấu trúc cho Công ty Cổ phần Cồn - Rượu Hà Nội (Halico)




Đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề cho Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu Điện (CT-in)




Đào tạo kỹ năng bán hàng hiệu quả cho công ty Apromaco




Đào tạo kỹ năng quản lý công việc cho Vietnam Airlines




Đào tạo kỹ năng xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI cho BIDV




Đào tạo kỹ năng xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cho Công ty Cổ phần Hàng hóa Nội Bài (NCTS)




Đào tạo kỹ năng quản lý công việc cho PVOIL Đà Nẵng




Đào tạo kỹ năng quản lý đội nhóm cho VNPT Quảng Trị 




Đánh giá cuối khóa đào tạo kỹ năng quản lý công việc cho Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VNT)




Đào tạo kỹ năng xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự tại Trường Đài Học Ngoại Thương Hà Nội




Đào tạo cán bộ quản lý cấp trung cho VNPT Sơn La




Đào tạo kỹ năng quản lý công việc hiệu quả cho VNPT Ninh Bình




Đào tạo kỹ năng xây dựng  năng lực cốt lõi cho Tập đoàn VNPT



Đào tạo kỹ năng xây dựng  năng lực cốt lõi cho VNPT Thái Bình



 Đào tạo kỹ năng xây dựng cơ cấu tổ chức cho Công ty M3 - Tập đoàn Viettel 



Đào tạo kỹ năng bán hàng cho Công ty Alberta Việt Nam



Diễn giả tại hội thảo đánh giá hiệu suất công việc theo OKR



Đào tạo kỹ năng xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự theo 3Ps 



Đào tạo kỹ năng bán hàng trực tiếp cho VNPT Nghệ An



Đào tạo ký năng quản lý công việc cho VNPT Quảng Ninh 



Đào tạo kỹ năng đánh giá năng lực tại Trường Đại Học Ngoại Thương - Hà Nội



 Đào tạo kỹ năng quản lý cấp trung cho Công ty NITTAN ASEAN tại Việt Nam



Đào tạo kỹ năng quản lý cấp trung cho Công ty NetViet


Xem thêm thông tin chi tiết tại trang FanPage