IT Solution Theme

Hình ảnh thi công các dự ánHệ thống kỹ thuật tại tòa nhà HH2 - Bắc HàAngten IBS tại tòa nhà HH2 - Bắc Hà


Hệ thống kỹ thuật tại tòa nhà C14 - Bắc Hà


Angten IBS tại tòa nhà C14 - Bắc Hà


Hệ thống kỹ thuật tại tòa nhà C37 - Bắc Hà


 Hệ thống kỹ thuật tại tòa nhà C37 - Bắc Hà