IT Solution Theme

Triết lý nhân sự của BC ProfessionalCon người là yếu tố khởi nguồn của mọi thắng lợi và thành công của BC Professional. Chính vì vậy chúng tôi luôn coi con người cũng với tri thức của họ là một trong những giá trị quan trọng nhất của công ty.

Xuất phát từ quan điểm coi con người là trọng tâm, triết lý nhân sự của BC Professional được thể hiện với các nguyên tắc trụ cột như sau


  • Trụ cột thứ nhất: Con người cùng với tri thức của họ là nguồn tài sản quý giá nhất của công ty
  • Trụ cột thứ hai: Tôn trọng các giá trị đạo đức nhân văn hình thành nên con người của BC professional
  • Trụ cột thứ ba: Khuyến khích, gợi mở các khả năng của đôi ngũ nhân sự để cùng phát triển và thành công
  • Trụ cột thứ tư: Coi trọng và đề cao phẩm chất và tài năng của nhân viên
  • Trụ cột thứ năm Coi tri thức và sáng tạo là động lực phát triển bền vững của công ty
  • Trụ cột thứ sáu: Khuyến khích tinh thần học hỏi không ngừng nhằm hướng tới những tiêu chuẩn dịch vụ ngày càng cao
  • Trụ cột thứ bảy: Cùng nhau chia sẻ công việc, kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong cuộc sống