IT Solution Theme

Sơ đồ tổ chức của BC Professional


Sơ đồ tổ chức của BC Professional bao gồm như sau:
  • Giám đốc điều hành
  • Phó Giám Đốc Kỹ Thuật
  • Phó Giám Đốc Tư Vấn & Đào Tạo
  • Phòng Hành Chính - Nhân Sự
  • Phòng Kế Toán
  • Phòng Kỹ Thuật
  • Phòng Kinh Doanh
  • Phòng Đào Tạo
  • Phòng Tư Vấn