IT Solution Theme

Điều kiện bảo mật

Tổng quan

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn BC bảo lưu quyền của mình có thể thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt Site hoặc bất kỳ thông tin nào trong mọi khía cạnh. Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn BC không có giao ước phải quan tâm đến nhu cầu của bất kỳ người sử dụng nào về mối liên hệ đó.

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn BC bảo lưu quyền từ chối bất kỳ truy cập nào của người sử dụng đến Site này hoặc bất kỳ phần nào mà không cần báo trước.

Không có bất kỳ sự khước từ nào của Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn BC đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này cần ràng buộc ngoại trừ được nêu trong văn bản và được ký bởi đại diện ủy quyền của mình.
             
Tuyên bố từ chối

Các thông tin được cung cấp trên Site này được cung cấp dưới dạng “như vậy” mà không có sự đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù nói rõ hay ngầm định, bao gồm không giới hạn các đảm báo hạn về khả năng bán, sự thích hợp với một mục đích riêng, và sự không xâm phạm. Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn BC rõ ràng không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào như vậy.

Định kỳ Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn BC sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các thông tin trên Site này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn BC sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm hoặc phí tổn mang lại do việc sử dụng thông tin từ Site này, cũng như bao gồm không giới hạn bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin. Việc sử dụng thông tin tại Site này là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. 

Mục đích sử dụng

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn BC duy trì web site của công ty tại địa chỉ trang web http://www.bcpromo.vn ("Site") này để cung cấp dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ của công ty. Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn BC mời người sử dụng đến web site này với mục đích cá nhân và phi lợi nhuận và không có quyền bán lại, phân phối lại hoặc tạo các sản phẩm có nguồn gốc từ đây.

Các liên kết đến các web site khác

Site này có chứa các liên kết đến các web site khác. Các site được liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn BC và Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn BC C không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ site nào được liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào trong một site được liên kết. Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn BC cung cấp các liên kết này với mục đích thuận tiện, và sự bao gồm một liên kết không ngầm định sự xác thực của site được liên kết bởi Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn BC.

Luật áp dụng

Thỏa thuận này được hiểu và thực thi theo luật của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bất kỳ hành động nào nhằm thực thi thỏa thuận này cần được thực hiện tại tòa án nhân dân tại thành phố Hà Nội, Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.